Voorwaarden
Degene die een foto aan Vipspotting.com VOF via de website www.vipspotting.nl verstuurd laat dit vergezellen met een geldige naam en een geldig emailadres.
Degene die onjuiste informatie verstrekt komt niet in aanmerking voor een prijs. Foto's zullen alleen na redactionele goedkeuring op de website worden geplaatst, hier kan niet over worden gecorrespondeerd. Periodiek wordt er aan de leukste foto een prijs toegekend van € 50,- . Deze prijs wordt toegekend door Vipspotting.com VOF, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Vipspotting.com VOF wijst stalking en / of het achtervolgen en / of overmatig veel benaderen van mensen voor het verkrijgen van een foto ten strengste af. Met het opsturen van een foto geeft de bezoeker VipSpotting.com VOF de garantie dat het beeldmateriaal niet op een dergelijke manier verkregen is.

Algemene Voorwaarden
Artikel 1.
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van VipSpotting.com VOF en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2. VipSpotting.com VOF is bevoegd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2.
1. Een overeenkomst komt tot stand tussen VipSpotting.com VOF en de gebruiker van de dienst(en) van VipSpotting.com VOF na aanmelding door de gebruiker en acceptatie van de aanmelding door VipSpotting.com VOF. VipSpotting.com VOF behoudt zich het recht voor om een aanmelding te weigeren.
2. De gebruiker is verplicht om juiste, actuele en volledige gegevens te verschaffen die van hem worden verlangd bij de aanmeldingsprocedure. Als de gegevens van de gebruiker wijzigen, dient de gebruiker de gewijzigde gegevens binnen dertig dagen aan te passen op de website van VipSpotting.com VOF.
3. De overeenkomst is individueel en persoonsgebonden. De gebruiker is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 3.
1. De gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker mag worden verwacht. Daarbij zal de gebruiker in ieder geval binnen de grenzen van de wet en de goede zeden blijven en geen inbreuk maken op rechten van derden.
2. Het is de gebruiker niet toegestaan om software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen die de werking en/of beschikbaarheid van de dienst kan verhinderen of op een nadelige wijze beÔnvloeden.
3. VipSpotting.com VOF is gerechtigd om gebruikers uit te sluiten van haar diensten.

Artikel 4.
1. VipSpotting.com VOF zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar dienst(en) te bieden. VipSpotting.com VOF garandeert niet dat de dienst(en), danwel onderdelen van een dienst, altijd beschikbaar zijn of dat het verkeer over het Internet altijd goed kan worden afgewikkeld. 2. VipSpotting.com VOF is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het onderhoud van haar (computer) systemen.
VipSpotting.com VOF zal onderbrekingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of storingen in de diensten zoveel mogelijk beperken. VipSpotting.com VOF is gerechtigd om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in haar diensten.

Artikel 5.
1. De persoonsgegevens die door de gebruiker aan VipSpotting.com VOF ter beschikking worden gesteld, worden door VipSpotting.com VOF gebruikt voor:
a. de uitvoering van haar dienstverlening, marktonderzoek en persoonlijke benadering van de gebruiker om producten en diensten van VipSpotting.com VOF of andere organisaties onder de aandacht te brengen;
b. het verstrekken van inlichtingen aan de gebruiker;
c. het efficiŽnter inrichten van haar bedrijfsprocessen;
d. ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en/of onregelmatigheden;
e. het deelnemen aan (branche) waarschuwingssystemen;
f. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2. VipSpotting.com VOF verstrekt alleen in de volgende gevallen gegevens aan derden:
a. als wettelijke voorschriften VipSpotting.com VOF hiertoe verplichten;
b. op grond van dringende en gewichtige redenen voorzover de persoonlijke leefsfeer van de gebruiker hierdoor niet onevenredig wordt geschaad;
c. in geval van overdracht van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan een derde;
d. in het kader van een risico analyse.

Artikel 6.
1. VipSpotting.com VOF is gerechtigd om een gegevensbestand aan te leggen van gebruikers die de dienst op onjuiste wijze, bijvoorbeeld in strijd met wettelijke bepalingen en/of de goede zeden hebben gebruikt. Deze persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt.

Artikel 7.
1. VipSpotting.com VOF heeft het recht om de door haar geboden diensten tijdelijk danwel definitief buiten gebruik te stellen en/of het gebruik van de diensten te beperken indien de gebruiker enige verplichtingen jegens VipSpotting.com VOF niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8.
1. Het gebruik van de dienst(en) van VipSpotting.com VOF geschiedt voor eigen rekening en risico. VipSpotting.com VOF is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door of als gevolg van het gebruik van de door VipSpotting.com VOF aangeboden dienst(en) tenzij de schade is ontstaan door opzettelijk of roekeloos gedrag van VipSpotting.com VOF en wetenschap van VipSpotting.com VOF dat schade door haar gedrag zou kunnen ontstaan.
2. De aansprakelijkheid van VipSpotting.com VOF is beperkt tot de directe schade die de gebruiker heeft geleden en bedraagt nooit meer dan een maximumbedrag van Ä 50,=.
3. Schade die ontstaat moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij VipSpotting.com VOF zijn gemeld. Als de schade niet binnen de vier weken termijn is gemeld, kan er geen vergoeding plaatsvinden, tenzij de gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9.
1. De gebruiker is aansprakelijk voor schade die VipSpotting.com VOF lijdt als die schade ontstaat door handelen of nalaten van de gebruiker en het ontstaan van de schade aan de gebruiker kan worden toegerekend.

Artikel 10.
1. Onder overmacht wordt iedere niet toerekenbare tekortkoming verstaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - de situatie dat VipSpotting.com VOF door doen of nalaten van derden waar VipSpotting.com VOF gebruik van maakt bij de uitvoering van de dienst(en), (mechanische) storing van computer- en/of communicatiesystemen van VipSpotting.com VOF en/of (tijdelijke) overbelasting, in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting.
2. VipSpotting.com VOF is in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 11.
1. Het aan VipSpotting.com VOF aangeboden (foto-)materiaal zal met de meeste zorg worden behandeld. VipSpotting.com VOF sluit iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of tenietgaan van dat materiaal uit.
2. De gebruiker garandeert dat het aangeboden fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden danwel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens [regels van ongeschreven rechten] en maatschappelijk verkeer betaamt en vrijwaart VipSpotting.com VOF volledig van alle mogelijke aanspraken terzake.
3. Met het opsturen van een foto draagt de gebruiker het auteursrecht op de foto over aan VipSpotting.com VOF.
4. Met het opsturen van een foto geeft de bezoeker automatisch toestemming aan VipSpotting.com VOF het beeldmateriaal rechtenvrij te gebruiken en rechtenvrij aan andere partijen voor publicatie aan te bieden en rechtenvrij te laten publiceren. Vipspotting.com VOF is vrij om te bepalen wanneer, hoe en in welke vorm het beeldmateriaal aangeboden wordt.
5. VipSpotting.com VOF is niet verplicht om het haar aangeboden fotomateriaal te controleren, maar is daartoe wel bevoegd. Indien door VipSpotting.com VOF of door personen die in haar dienst danwel voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op het fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, is VipSpotting.com VOF bevoegd aangifte bij de politie te doen. In dat geval zal het materiaal aan de politie worden overgedragen.
6. Indien (foto-)materiaal van de gebruiker door besmetting met een computervirus of op een andere manier de dienst(en) van VipSpotting.com VOF nadelig beinvloedt, is VipSpotting.com VOF gerechtigd om dat (foto-)materiaal zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker te verwijderen.
7. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het maken van een kopie van het (foto-)materiaal.
VipSpotting.com VOF is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van dat (foto-)materiaal.
8. VipSpotting.com VOF is bevoegd om het (foto-)materiaal van een gebruiker te verwijderen zonder daarvan een kopie te bewaren.

Artikel 12.
1. Het auteursrecht en andere intellectuele en industriele eigendomsrechten met betrekking tot VipSpotting.com VOF, de door haar aangeboden dienst(en), waaronder begrepen maar niet beperkt tot haar naam, werkwijze en website berust uitsluitend bij VipSpotting.com VOF.
2. Zonder voorafgaande toestemming van VipSpotting.com VOF en/of de rechthebbende gebruiker is het niet toegestaan om enig deel van de website en het daarop geplaatste (foto-)materiaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Artikel 13.
1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen voortvloeiend uit deze voorwaarden en/of het gebruik van de dienst(en) van VipSpotting.com VOF zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.